ระบบร้องเรียนและแจ้งเบาะแส เรื่องธรรมาภิบาล

TCP Integrity Line

ด้วยวิสัยทัศน์ในการเป็น “สุดยอดองค์กรของคนไทย ที่รวมพลังความดีงามต่างๆ ของประเทศไทยด้วยสินค้าและการบริการที่ยอดเยี่ยม ส่งต่อไปสู่เวทีโลก เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทย และคนไทยทุกคน” กลุ่มธุรกิจ TCP มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้

TCP Integrity Line เป็นช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของกลุ่มธุรกิจ TCP ใช้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเหตุการณ์หรือการกระทำที่พบเห็นซึ่งขัดต่อจริยธรรมทางธุรกิจของกลุ่มธุรกิจ TCP ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้เกิดการดำเนินการอย่างเหมาะสมต่อไป

  • ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของกลุ่มธุรกิจ TCP เช่น พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ เมื่อพบเห็น หรือทราบ หรือมีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฎิบัติตามนโยบาย ระเบียบข้อกำหนด กฎหมาย การกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ หรือกฎเกณฑ์ต่างๆของบริษัท อันเป็นเหตุให้กลุ่มธุรกิจ TCP เสียผลประโยชน์ และ/หรือกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของกลุ่มธุรกิจ TCP
  • ในกรณีที่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทเป็นผู้พบเห็นหรือทราบเหตุการณ์ดังกล่าว สามารถแจ้งเพื่อหารือกับผู้บังคับบัญชาก่อนในเบื้องต้น หากไม่สะดวกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ตามช่องทางที่กำหนด
  • บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ
  • กรณีที่ผู้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนเป็นพนักงาน ซึ่งกระทำโดยสุจริต การกระทำดังกล่าวจะไม่เป็นเหตุให้เลิกจ้าง ลงโทษ หรือดำเนินการร้ายแรงใดที่ส่งผลกระทบต่อพนักงาน
  • ในกรณีที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียอื่นภายนอก ซึ่งกระทำการโดยสุจริต บริษัทจะไม่ดำเนินการร้ายแรงใดที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าว
  • ไปรษณีย์ : จ่าหน้าถึง ฝ่ายตรวจสอบภายใน 288 ถนนเอกชัย แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
  • อีเมล : internalaudit@tcp.com
  • ร้องเรียนออนไลน์ : ที่เว็บไซต์ TCP Integrity Line นี้ โดยกดปุ่ม ด้านล่าง